Начало › Регистри › Регистър по чл. 49 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 49 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  Андон Атанасов  Главен специалист
2.  инж. Антонио Грънчаров  Гл. Експерт рег. № 68 от
11.05.2018 г.
рег. № 362 от
04.05.2023 г.
3.  Бейкат Топов  Горски инспектор рег. № 103 от
15.05.2018 г.
рег. № 404 от
15.05.2023 г.
4.  Бинко Црънгалов  Горски инспектор рег. № 110 от
15.05.2018 г.
рег. № 363 от
04.05.2023 г.
5.  инж. Валентин Жежев  Гл. Експерт рег. № 85 от
14.05.2018 г.
рег. № 364 от
09.05.2023 г.
6.  Ваня Герчева  Системен Администратор рег. № 77 от
14.05.2018 г.
рег. № 361 от
25.04.2023 г.
7.  Васил Трайков  Горски инспектор рег. № 94 от
15.05.2018 г.
рег. № 365 от
09.05.2023 г.
8.  инж. Васил Бисерков  Гл. горски инспектор
9.  Василена Кишева  Финансов контрольор рег. № 243 от
01.09.2020 г.
рег. № 403 от
12.05.2023 г.
10.  Владимир Воденичарски  Горски инспектор рег. № 88 от
14.05.2018 г.
рег. № 366 от
09.05.2023 г.
11.  инж. Владимир Тумбев  Гл. горски инспектор рег. № 69 от
11.05.2018 г.
рег. № 368 от
04.05.2023 г.
12.  Галина Тодоринска - Лулеова  Старши юрисконсулт рег. № 369 от
25.04.2023 г.
13.   д-р инж. Георги Гогушев  Зам.-директор рег. № 121 от
15.05.2018 г.
рег. № 370 от
11.05.2023 г.
14.  Георги Митревичин  Горски инспектор рег. № 107 от
15.05.2018 г.
рег. № 371 от
04.05.2023 г.
15.  Десислава Манчева-Борисова  Старши счетоводител рег. № 80 от
14.05.2018 г.
рег. № 372 от
10.05.2023 г.
16.  Димитър Левков  Горски инспектор рег. № 373 от
09.05.2023 г.
рег. № 317 от
10.05.2022 г.
17.  Елена Туджарова-Златинска  Гл. Експерт рег. № 375 от
27.04.2023 г.
рег. № 419 от
21.06.2023 г.
18.  Елена Марценкова  Гл. Счетоводител рег. № 73 от
14.05.2018 г.
рег. № 376 от
27.04.2023 г.
19.  Запрян Малаков  Горски инспектор рег. № 95 от
15.05.2018 г.
рег. № 405 от
15.05.2023 г.
20.  Здравко Кьойбашиев  Горски инспектор рег. № 104 от
15.05.2018 г.
рег. № 417 от
15.05.2023 г.
21.  Ибрахим Камбач  Горски инспектор рег. № 71 от
12.05.2018 г.
рег. № 406 от
15.05.2023 г.
22.  Ибрахим Кунгьов  Горски инспектор рег. № 118 от
15.05.2018 г.
рег. № 377 от
04.05.2023 г.
23.  инж. Иван Панталеев  Гл. горски инспектор рег. № 125 от
01.03.2019 г.
рег. № 378 от
09.05.2023 г.
24.  Иван Черганов  Горски инспектор рег. № 26 от
15.05.2018 г.
рег. № 407 от
15.05.2023 г.
25.  Иван Клечов  Горски инспектор рег. № 105 от
15.05.2018 г.
рег. № 379 от
04.05.2023 г.
26.  Иглика Видина  Главен специалист рег. № 67 от
11.05.2018 г.
рег. № 380 от
26.04.2023 г.
27.  Йорданка Пензова  Главен юрисконсулт рег. № 74 от
14.05.2018 г.
рег. № 381 от
27.04.2023 г.
28.  Камелия Шаркова  Главен специалист рег. № 78 от
14.05.2018 г.
рег. № 402 от
02.05.2023 г.
29.  Костадин Чифлигаров  Горски инспектор рег. № 97 от
15.05.2018 г.
рег. № 408 от
15.05.2023 г.
30.  Красимир Воденичаров  Старши специалист рег. № 122 от
20.08.2018 г.
рег. № 334 от
12.05.2022 г.
31.  инж. Любомир Хаджиев  Гл. горски инспектор рег. № 91 от
15.05.2018 г.
рег. № 409 от
15.05.2023 г.
32.  инж. Магдалена Стамберова  Гл. Експерт рег. № 83 от
14.05.2018 г.
рег. № 383 от
10.05.2023 г.
33.  Марин Манушкин  Горски инспектор рег. № 114 от
15.05.2018 г.
рег. № 384 от
04.05.2023 г.
34.  Мехмед Мечкарски  Горски инспектор рег. № 106 от
15.05.2018 г.
рег. № 385 от
04.05.2023 г.
35.  Мехмедали Топчийски  Горски инспектор рег. № 109 от
15.05.2018 г.
рег. № 386 от
04.05.2023 г.
36.  Милко Гущеров  Горски инспектор рег. № 65 от
03.05.2018 г.
рег. № 387 от
09.05.2023 г.
37.  Милчо Начев  Горски инспектор рег. № 66 от
10.05.2018 г.
рег. № 388 от
09.05.2023 г.
38.  инж. Мирослав Шумаров  Гл. Експерт рег. № 123 от
20.02.2019 г.
рег. № 390 от
25.04.2023 г.
39.  инж. Михаела Николова  Гл. Експерт рег. № 82 от
14.05.2018 г.
рег. № 391 от
11.05.2023 г.
40.  Младен Бошнаков  Горски инспектор рег. № 100 от
15.05.2018 г.
рег. № 410 от
15.05.2023 г.
41.  Мохарем Дренчев  Горски инспектор рег. № 72 от
12.05.2018 г.
рег. № 329 от
10.05.2022 г.
42.  Мустафа Камбер  Горски инспектор
43.  Мустафа Манзурски  Горски инспектор рег. № 119 от
15.05.2018 г.
рег. № 392 от
04.05.2023 г.
44.  Надежда Вълкова  Старши юрисконсулт рег. № 421 от
21.06.2023 г.
45.  Нели Стоянова  Домакин рег. № 79 от
14.05.2018 г.
рег. № 411 от
12.05.2023 г.
46.  Никола Думбанов  Горски инспектор рег. № 96 от
15.05.2018 г.
рег. № 412 от
15.05.2023 г.
47.  Николай Бошнаков  Горски инспектор рег. № 101 от
15.05.2018 г.
рег. № 416 от
15.05.2023 г.
48.  инж. Петър Боенски  Горски инспектор рег. № 86 от
14.05.2018 г.
рег. № 394 от
09.05.2023 г.
49.  Петър Говедарев  Горски инспектор
50.  Реджеп Хасан  Горски инспектор рег. № 115 от
15.05.2018 г.
рег. № 395 от
04.05.2023 г.
51.  Сабри Мехмед  Горски инспектор рег. № 116 от
15.05.2018 г.
рег. № 397 от
04.05.2023 г.
52.  Сали Молласали  Горски инспектор рег. № 398 от
04.05.2023 г.
рег. № 351 от
15.04.2022 г.
53.  Сашо Димитров  Горски инспектор рег. № 102 от
15.05.2018 г.
рег. № 413 от
15.05.2023 г.
54.  Спас Георгиев  Горски инспектор рег. № 87 от
14.05.2018 г.
рег. № 399 от
09.05.2023 г.
55.  инж. Стоянка Диманкова  Гл. Експерт рег. № 84 от
14.05.2018 г.
рег. № 400 от
10.05.2023 г.
56.  Тефик Язаджи  Горски инспектор рег. № 111 от
15.05.2018 г.
рег. № 401 от
04.05.2023 г.
57.  инж. Юсеин Мусов  Гл. горски инспектор рег. № 90 от
15.05.2018 г.
рег. № 414 от
15.05.2023 г.
58.  Юсеин Шикиров  Горски инспектор рег. № 98 от
15.05.2018 г.
рег. № 415 от
15.05.2023 г.