Начало › Регистри › Регистър по чл. 49 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 49 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  т.л. Анастас Димитров  Горски инспектор рег. № 187 от
29.04.2024 г.
2.  Антоанета Тодорова  Помощен персонал
3.  т.л. Атанас Илиев  Горски инспектор рег. № 188 от
14.05.2024 г.
4.  инж. Боян Янчев  Гл. Експерт рег. № 189 от
30.04.2024 г.
5.  т.л. Васил Колев  Горски инспектор рег. № 190 от
14.05.2024 г.
6.  инж. Василена Каравасилева-Недева  Гл. Експерт рег. № 191 от
14.05.2024 г.
7.  Веска Костова  Касиер - домакин рег. № 192 от
30.04.2024 г.
8.  инж. Данаил Кръстев  Гл. Експерт рег. № 193 от
30.04.2024 г.
9.  инж. Дарина Костадинова  Гл. Експерт рег. № 194 от
30.04.2024 г.
10.  инж Диана Илиева  Гл. Експерт рег. № 195 от
30.04.2024 г.
11.  инж. Дора Данабашева  Гл. Експерт рег. № 196 от
13.05.2024 г.
12.  Елена Дженезова-Станкова  Главен юрисконсулт рег. № 197 от
26.04.2024 г.
13.  Жечка Недева  Гл. Експерт рег. № 198 от
29.04.2024 г.
14.  инж. Йордан Красев  Гл. горски инспектор рег. № 199 от
14.05.2024 г.
15.  т.л. Костадин Кафеджиев  Главен специалист рег. № 200 от
29.04.2024 г.
16.  инж. Красимир Великов  Гл. горски инспектор рег. № 201 от
14.05.2024 г.
17.  Магда Щерионова  Главен специалист рег. № 202 от
26.04.2024 г.
18.  Мария Манолова  Главен специалист рег. № 203 от
26.04.2024 г.
19.  т.л. Мария Кирязова-Желева  Главен специалист рег. № 204 от
26.04.2024 г.
20.  т.л. Огнян Петков  Горски инспектор рег. № 205 от
29.04.2024 г.
21.  т.л. Петко Димитров  Горски инспектор рег. № 206 от
13.05.2024 г.
22.  т.л. Петър Николов  Горски инспектор рег. № 207 от
14.05.2024 г.
23.  т.л. Радостин Киров  Горски инспектор рег. № 208 от
15.05.2024 г.
24.  Савина Захариева  Гл. Експерт рег. № 210 от
26.04.2024 г.
25.  Силвия Георгиева  Гл. Експерт рег. № 211 от
13.05.2024 г.
26.  инж. Силвия Христова  Гл. Експерт рег. № 212 от
30.04.2024 г.
27.  Соня Фортунова  Счетоводител рег. № 213 от
26.04.2024 г.
28.  инж. Станимир Божанов  Зам.-директор рег. № 214 от
07.05.2024 г.
29.  т.л. Станимир Лапчев  Горски инспектор рег. № 215 от
08.05.2024 г.
30.  т.л. Стойчо Стоянов  Горски инспектор рег. № 216 от
15.05.2024 г.
31.  инж. Стоян Николов  Гл. Експерт рег. № 217 от
13.05.2024 г.
32.  т.л. Стоян Кисьов  Горски инспектор рег. № 218 от
14.05.2024 г.
33.  Татяна Стоянова  Главен юрисконсулт рег. № 219 от
08.05.2024 г.
34.  Тодор Станчев  Финансов контрольор рег. № 35 от
03.12.2018 г.
рег. № 220 от
14.05.2024 г.
35.  т.л. Тончо Гудов  Горски инспектор рег. № 221 от
13.05.2024 г.
36.  инж. Христина Христова  Младши експерт рег. № 186 от
29.04.2024 г.
37.  т.л. Хрусан Арнаудов  Горски инспектор рег. № 222 от
13.05.2024 г.