Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  инж. Антоанета Гърдева  Гл. Експерт рег. № 53 от
26.04.2021 г.
2.  инж. Антоанета Стоянова  Зам.-директор рег. № 54 от
21.04.2021 г.
3.  т.л. Боян Николов  Старши специалист рег. № 17 от
11.05.2021 г.
4.  т.л. Веселин Манев  Главен специалист рег. № 19 от
11.05.2021 г.
5.  Георги Марков  Системен Администратор рег. № 20 от
22.04.2021 г.
6.  Гергана Дялкова  Касиер - домакин рег. № 21 от
21.04.2021 г.
7.  Десислава Минчева  Юрисконсулт
8.  Джанан Юсеин  Технически сътрудник рег. № 22 от
21.04.2021 г.
9.  т.л. Димитър Петеларов  Горски инспектор рег. № 26 от
08.04.2020 г.
10.  Евгения Момчилова  Главен юрисконсулт рег. № 29 от
26.04.2021 г.
11.  т.л. Здравко Стоев  Старши специалист рег. № 31 от
21.04.2021 г.
12.  Зейнеп Хасан  Финансов контрольор рег. № 33 от
23.04.2021 г.
13.  Златина Севова  Гл. Счетоводител рег. № 34 от
11.05.2021 г.
14.  Илияна Минчева  Гл. Експерт рег. № 35 от
13.05.2021 г.
15.  т.л. Йовчо Дрънгов  Главен специалист рег. № 3 от
13.05.2019 г.
16.  т.л. Красимир Настов  Горски инспектор рег. № 38 от
11.05.2021 г.
17.  Лъчезар Дамянов  Гл. горски инспектор
18.  Марина Тодорова  Юрисконсулт рег. № 51 от
13.05.2021 г.
19.  инж. Маруся Пашова  Гл. Експерт рег. № 50 от
07.05.2021 г.
20.  Мая Михайлова  Главен специалист рег. № 49 от
22.04.2021 г.
21.  т.л. Местан Шабан  Главен специалист рег. № 48 от
21.04.2021 г.
22.  т.л. Мюмюн Мюмюн  Главен специалист рег. № 47 от
21.04.2021 г.
23.  т.л Мюмюнали Адемов  Главен специалист рег. № 37 от
17.05.2021 г.
24.  инж. Наталия Янкулова  Гл. Експерт рег. № 46 от
14.05.2021 г.
25.  т.л. Петко Иванов  Горски инспектор
26.  инж. Светлан Стайков  Гл. Експерт рег. № 44 от
26.04.2021 г.
27.  Таня Здравчева  Счетоводител
28.  Тасин Билял  Горски инспектор рег. № 42 от
27.04.2021 г.
29.  инж. Тодор Тодоров  Гл. Експерт рег. № 41 от
14.05.2021 г.
30.  Хафизе Ахмед  Помощен персонал рег. № 24 от
04.03.2021 г.
31.  т.л. Чавдар Стоилов  Главен специалист рег. № 23 от
14.05.2021 г.
32.  инж. Юлиян Русев  Гл. Експерт