Начало › Регистри › Регистър по чл. 49 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 49 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  Kамелия Мандалска  Изпълнител рег. № 297 от
13.05.2024 г.
2.  Аександър Благоев  Горски инспектор рег. № 305 от
10.05.2024 г.
3.  Ангел Ангелов  Горски инспектор рег. № 309 от
09.05.2024 г.
4.  Анелия Христова  Главен юрисконсулт рег. № 294 от
14.05.2024 г.
5.  Антоанета Георгиева  Гл. Счетоводител рег. № 324 от
26.04.2024 г.
6.  инж. Антон Димов  Ст. горски инспектор рег. № 330 от
24.04.2024 г.
7.  инж. Божидар Костов  Системен Администратор рег. № 331 от
24.04.2024 г.
8.  Валентин Велинов  Горски инспектор рег. № 289 от
15.05.2024 г.
9.  Валентин Кечов  Главен специалист рег. № 316 от
29.04.2024 г.
10.  Васил Йовчев  Горски инспектор рег. № 333 от
08.05.2024 г.
11.  Георги Цеков  Горски инспектор рег. № 296 от
13.05.2024 г.
12.  Георги Манов  Главен специалист рег. № 323 от
26.04.2024 г.
13.  инж. Георги Стоичков  Гл. Експерт рег. № 295 от
14.05.2024 г.
14.  Георги Испиридонов  Горски инспектор рег. № 322 от
26.04.2024 г.
15.  инж. Григор Григоров  Гл. горски инспектор рег. № 306 от
09.05.2024 г.
16.  Даниел Димитров  Горски инспектор рег. № 292 от
14.05.2024 г.
17.  Десислава Стоичкова  Деловодител рег. № 319 от
29.04.2024 г.
18.  инж. Димитър Здравков  Зам.-директор рег. № 313 от
29.04.2024 г.
19.  Добрин Зарев  Горски инспектор рег. № 329 от
25.04.2024 г.
20.  Емилия Иванова  Финансов контрольор рег. № 307 от
09.05.2024 г.
21.  Ивайло Лилов  Горски инспектор рег. № 304 от
10.05.2024 г.
22.  Ивайло Иванов  Горски инспектор рег. № 321 от
26.04.2024 г.
23.  Иван Стефанов  Горски инспектор рег. № 327 от
26.04.2024 г.
24.  Иво Иванов  Старши експерт рег. № 302 от
10.05.2024 г.
25.  Йордан Лазов  Горски инспектор рег. № 290 от
15.05.2024 г.
26.  Йорданка Хлебарска  Главен юрисконсулт рег. № 293 от
10.05.2024 г.
27.  инж. Костадин Костадинов  Гл. Експерт рег. № 298 от
13.05.2024 г.
28.  Костадин Капланов  Горски инспектор рег. № 320 от
26.04.2024 г.
29.  Красимир Христов  Главен специалист рег. № 301 от
13.05.2024 г.
30.  Любомир Няголов  Горски инспектор рег. № 310 от
08.05.2024 г.
31.  Любчо Кадифкин  Горски инспектор рег. № 299 от
07.05.2024 г.
32.  Людмил Игнатов  Горски инспектор рег. № 328 от
25.04.2024 г.
33.  Маргарита Кирилова  Старши счетоводител рег. № 317 от
29.04.2024 г.
34.  Марина Стоилова  Главен специалист рег. № 312 от
02.05.2024 г.
35.  инж. Мария Христова  Горски инспектор рег. № 332 от
24.04.2024 г.
36.  Милена Иванова  Гл. Експерт рег. № 288 от
26.04.2024 г.
37.  Милена Брусарска  Касиер - домакин рег. № 325 от
26.04.2024 г.
38.  Милена Йорданова-Савева  Гл. Експерт рег. № 314 от
29.04.2024 г.
39.  инж. Невена Огнянова  Ст. горски инспектор рег. № 303 от
13.05.2024 г.
40.  инж. Никола Ников  Гл. Експерт рег. № 247 от
15.05.2023 г.
41.  Радостина Стоянова  Старши специалист рег. № 318 от
29.04.2024 г.
42.  Росен Добринов  Горски инспектор рег. № 308 от
09.05.2024 г.
43.  Светла Антимова  Главен юрисконсулт рег. № 315 от
29.04.2024 г.
44.  Светослав Николов  Горски инспектор рег. № 311 от
08.05.2024 г.
45.  Тодор Тодоров  Горски инспектор рег. № 300 от
07.05.2024 г.
46.  Тодор Златанов  Изпълнител рег. № 326 от
26.04.2024 г.