Начало › Регистри › Регистър по чл. 49 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 49 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  инж. Петър Петров  Зам.-директор рег. № 250 от
07.05.2024 г.
2.  инж. Александра Иванова  Ст. горски инспектор рег. № 245 от
01.12.2022 г.
рег. № 257 от
07.05.2024 г.
3.  Анатоли Вълев  Старши специалист рег. № 99 от
08.07.2019 г.
рег. № 215 от
03.05.2023 г.
4.  Ангел Стоянов  Изпълнител
5.  Ангел Ангелов  Зам.-директор рег. № 260 от
22.04.2024 г.
6.  Ариф Османов  Главен специалист рег. № 285 от
02.05.2024 г.
7.  инж. Владимир Маринов  Системен Администратор рег. № 261 от
09.05.2024 г.
8.  Десислава Стоянова  Главен специалист рег. № 271 от
24.04.2024 г.
9.  Детелина Дикова  Изпълнител
10.  Емил Петров  Главен специалист рег. № 225 от
29.04.2024 г.
11.  Здравко Захариев  Главен специалист рег. № 276 от
30.03.2024 г.
12.  Зоя Йорданова  Финансов контрольор рег. № 94 от
05.10.2020 г.
рег. № 267 от
25.04.2024 г.
13.  Ивайло Бенов  Главен специалист рег. № 246 от
02.11.2022 г.
рег. № 289 от
09.05.2024 г.
14.  Ивайло Решовски  Главен специалист рег. № 287 от
02.05.2024 г.
рег. № 100 от
11.07.2019
15.  Иво Станчев  Старши специалист рег. № 247 от
20.12.2022 г.
рег. № 288 от
07.05.2024 г.
16.  Илиян Ичев  Старши специалист рег. № 220 от
11.05.2023 г.
17.  д-р инж. Йоана Йолова  Гл. Експерт рег. № 258 от
25.04.2024 г.
18.  Йонко Христов  Старши специалист рег. № 277 от
25.04.2024 г.
19.  инж. Катя Банчева  Гл. Експерт рег. № 266 от
08.05.2024 г.
20.  инж. Кирил Гергов  Гл. Експерт рег. № 244 от
01.03.2023 г.
рег. № 255 от
13.05.2024 г.
21.  Красимир Андреев  Старши специалист рег. № 278 от
25.04.2024 г.
рег. № 222 от
04.05.2023
22.  Красимир Минчев  Старши специалист рег. № 283 от
09.05.2024 г.
23.  Лора Петрова  Гл. Счетоводител рег. № 63 от
00.00.0000 г.
рег. № 251 от
07.05.2024 г.
24.  инж. Мария Андреева  Младши експерт рег. № 242 от
02.05.2023 г.
рег. № 262 от
07.05.2024 г.
25.  Марияна Станчева  Деловодител рег. № 272 от
25.04.2024 г.
26.  Милко Субашки  Главен специалист рег. № 279 от
09.05.2024 г.
27.  Николай Александров  Домакин
28.  инж. Николай Лазаров  Ст. горски инспектор рег. № 270 от
09.05.2024 г.
29.  инж. Николай Нисторов  Гл. Експерт рег. № 248 от
07.05.2024 г.
30.  Нина Иванова  Старши счетоводител рег. № 273 от
25.04.2024 г.
31.  Пело Христов  Главен специалист рег. № 282 от
02.05.2024 г.
32.  инж. Петко Петков  Гл. Експерт рег. № 256 от
16.04.2024 г.
33.  инж. Пламен Петров  Гл. Експерт рег. № 265 от
08.05.2024 г.
34.  Пламен Кръстев  Главен специалист рег. № 280 от
16.04.2024 г.
35.  Симеон Козов  Старши специалист рег. № 275 от
26.04.2024 г.
36.  Станимира Тотева  Главен юрисконсулт рег. № 259 от
17.04.2024 г.
37.  инж. Стоян Стоянов  Гл. горски инспектор рег. № 268 от
09.05.2024 г.
38.  Цветан Йорданов  Юрисконсулт рег. № 93 от
24.07.2020 г.
рег. № 269 от
09.05.2024 г.
39.  Цветан Павлов  Старши специалист рег. № 284 от
09.05.2024 г.
40.  Цветелин Павлов  Главен специалист рег. № 281 от
02.05.2024 г.
41.  инж. Цветомир Груев  Гл. Експерт рег. № 254 от
07.05.2024 г.
42.  Цвятко Цветков  Старши специалист рег. № 286 от
09.05.2024 г.
43.  Ценко Стойков  Старши специалист рег. № 212 от
29.04.2024 г.
44.  Юлия Куцарова  Старши счетоводител рег. № 274 от
25.04.2024 г.