Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  Анастасия Иванова Иванова  Финансов контрольор рег. № 3 от
11.05.2018 г.
2.  Атанас Костадинов Атанасов  Системен Администратор рег. № 1 от
17.05.2018 г.
рег. № 2 от
17.05.2018 г.
3.  Бисер Христов Богданов  Шофьор рег. № 45 от
23.05.2018 г.
рег. № 46 от
23.05.2018 г.
4.  Бончо Павлов Гетов  Горски инспектор рег. № 4 от
04.06.2018 г.
5.  Борислав Стефанов Петков  Горски инспектор рег. № 5 от
31.05.2018 г.
6.  инж. Вася Димитрова Цонева  Гл. Експерт рег. № 6 от
14.05.2018 г.
7.  Галя Димитрова Илиева  Старши счетоводител рег. № 7 от
14.05.2018 г.
8.  инж. Георги Иванов Минчев  Гл. Експерт рег. № 8 от
01.06.2018 г.
9.  Диана Атанасова Мандичева  Гл. Счетоводител рег. № 9 от
11.05.2018 г.
10.  Диана Тодорова Паскова  Касиер - домакин рег. № 10 от
11.12.2018 г.
рег. № 11 от
20.12.2018 г.
11.  инж. Диана Торнева Стоянова  Гл. Експерт рег. № 12 от
06.06.2018 г.
12.  Димитър Стойнов Глутников  Горски инспектор рег. № 13 от
31.05.2018 г.
13.  Евдокия Йорданова Досева  Технически сътрудник рег. № 14 от
18.05.2018 г.
14.  инж. Зорка Серафимова Иванова  Зам.-директор рег. № 15 от
14.05.2018 г.
рег. № 16 от
17.09.2018
15.  Иван Маринов Панайотов  Горски инспектор рег. № 17 от
14.05.2018 г.
16.  инж. Иван Минчев Пашов  Гл. горски инспектор рег. № 18 от
05.06.2018 г.
17.  Илиян Иванов Байчев  Горски инспектор рег. № 19 от
31.05.2018 г.
18.  Илиян Цветанов Неделчев  Горски инспектор рег. № 20 от
14.05.2018 г.
19.  Йосиф Илиев Чолаков  Горски инспектор рег. № 21 от
15.05.2018 г.
рег. № 22 от
23.10.2018
20.  инж. Красимир Дончев Илиев  Гл. горски инспектор рег. № 23 от
11.09.2018 г.
рег. № 24 от
12.09.2018 г.
21.  Мариета Бориславова Йорданова  Домакин рег. № 47 от
09.04.2018 г.
рег. № 48 от
19.04.2018 г.
22.  инж. Милица Асенова Аврамова  Гл. Експерт рег. № 25 от
08.06.2018 г.
23.  Мирослав Пламенов Петков  Горски инспектор рег. № 26 от
02.01.2019 г.
рег. № 27 от
23.01.2019 г.
24.  Нели Петрова Николова  Гл. Експерт рег. № 28 от
14.05.2018 г.
25.  Никола Иванов Митков  Горски инспектор рег. № 29 от
14.05.2018 г.
26.  инж. Николай Йорданов Николов  Директор
27.  Пенчо Василев Йорданов  Горски инспектор рег. № 30 от
14.05.2018 г.
рег. № 31 от
08.10.2018
28.  Петър Петков Петров  Горски инспектор рег. № 32 от
02.05.2018 г.
29.  инж. Петя Георгиева Атмаджова  Гл. Експерт рег. № 33 от
14.05.2018 г.
30.  инж. Светла Илиева Зарева  Гл. Експерт рег. № 34 от
07.06.2018 г.
31.  Светлана Бончева Иванова  Главен юрисконсулт рег. № 35 от
11.05.2018 г.
32.  Светозар Петков Георгиев  Горски инспектор рег. № 36 от
30.05.2018 г.
33.  Стелиян Костадинов Костадинов  Горски инспектор рег. № 37 от
31.05.2018 г.
34.  Тихомир Георгиев Георгиев  Горски инспектор рег. № 38 от
07.06.2018 г.
35.  Христо Йорданов Енев  Шофьор рег. № 49 от
15.06.2018 г.
рег. № 50 от
18.06.2018 г.
36.  Цветомир Ненов Ненов  Горски инспектор рег. № 39 от
31.05.2018 г.
37.  Цветомира Николаева Сиракова  Главен юрисконсулт рег. № 40 от
11.05.2018 г.
рег. № 41 от
06.06.2018рег. № 42 от
05.02.2019
38.  инж. Ясен Петров Иванов  Старши експерт рег. № 43 от
10.09.2018 г.
рег. № 44 от
19.09.2018 г.