Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  инж Аленсандър Иванов Дюлгеров  Гл. Експерт
2.  Антоанета Стоянова Маринчешка  Технически сътрудник
3.  инж. Антон Александров Бамбалов  Зам.-директор
4.  Атанас Крумов Тодоров  Горски инспектор
5.  Бисер Георгиев Лабов  Горски инспектор
6.  Благой Николов Ташков  Горски инспектор
7.  инж. Боряна Иванова Балджиева  Гл. Експерт
8.  инж Ваня Тодорова Капушева  Гл. Експерт
9.  Венцислав Димитров Иванов  Горски инспектор
10.  Галина Георгиева Иванова  Главен юрисконсулт
11.  инж Димитър Данаилов Жекин  Гл. Експерт
12.  Димитър Петров Талев  Горски инспектор
13.  Живка Димитрова Колева  Финансов контрольор
14.  Живко Митков Жеков  Горски инспектор
15.  Зоя Георгиева Маркова  Главен юрисконсулт
16.  Иван Георгиев Недялков  Горски инспектор
17.  Красимир Ангелов Неделчев  Горски инспектор
18.  инж. Магдален Георгиев Гайдаджиев  Ст. горски инспектор
19.  Марияна Недкова Балтова  Касиер - домакин
20.  инж. Мирослав Христов Димитров  Директор
21.  инж. Никола Пенчев Тенев  Системен Администратор
22.  Николай Рачев Рабаджийски  Горски инспектор
23.  инж. Павлина Иванова Димитрова  Гл. Експерт
24.  Петър Атанасов Благоев  Горски инспектор
25.  Петър Димитров Дардов  Горски инспектор
26.  Петя Михайлова Влашка  Гл. Счетоводител
27.  Радко Ваклинов Арнаудов  Горски инспектор
28.  Сали Алиев Чолаков  Горски инспектор
29.  Светла Костадинова Сабакова  Счетоводител
30.  Славчо Димитров Делибашев  Горски инспектор
31.  Спас Иванов Симеонов  Горски инспектор
32.  Спас Тодоров Спасов  Шофьор
33.  Тодор Стоянов Лучев  Горски инспектор
34.  инж. Тодор Стоянов Славчев  Гл. Експерт
35.  Тянка Николаева Чолакова  Помощен персонал
36.  Юсеин Юсуфов Сюлейманов  Горски инспектор