Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  инж Антон Йорданов Дончев  Гл. Експерт
2.  Ахмед Тахиров Ахмедов  Горски инспектор
3.  Билгин Нехат Руфи  Горски инспектор
4.  инж. Борис Весков Василев  Системен Администратор
5.  Георги Иванов Бостанджиев  Горски инспектор
6.  Димитър Стратиев Илиев  Горски инспектор
7.  Диян Жеков Кирилов  Шофьор
8.  Елис Неждет Юмер  Технически сътрудник
9.  инж. Емил Стоянов Гелов  Директор
10.  инж. Емил Хараланов Иванов  Гл. Експерт
11.  Жулиета Йорданова Михайлова  Главен специалист
12.  инж. Ивелин Цветанов Тодоров  Гл. Експерт
13.  инж. Йордан Димитров Бейчев  Гл. Експерт
14.  инж. Кирил Вълчев Киров  Зам.-директор
15.  Красен Насков Михов  Горски инспектор
16.  Красимир Радославов Христов  Горски инспектор
17.  инж. Любомир Иванов Кузов  Гл. Експерт
18.  Магдалена Неделчева Вълова  Главен специалист
19.  Мелек Исмаил Талиб  Деловодител
20.  Минка Жекова Пенчева  Старши счетоводител
21.  Недю Величков Недев  Горски инспектор
22.  Нели Дочова Серафимова  Главен специалист
23.  инж Николай Йосифов Стоянов  Гл. Експерт
24.  Павлина Яворова Дечева  Главен юрисконсулт
25.  инж. Петър Иванов Железов  Гл. горски инспектор
26.  Пламена Галенова Живкова  Младши експерт
27.  Садифе Хасан Йонуз  Специалист
28.  Свилен Борисов Стоянов  Гл. Счетоводител
29.  Синаим Сеидов Дамадов  Горски инспектор
30.  Снежана Иванова Радева  Старши счетоводител
31.  Цанко Красимиров Колев  Горски инспектор
32.  Цветомир Радославов Стоянов  Горски инспектор
33.  инж Юлиан Георгиев Будаков  Гл. Експерт